Newyddion - Hydref 2019

Hydref 2019

Annwyl Breswylydd,

Yng nghylchlythyr y mis hwn, rwy’n croesawu’r newyddion bod Amwythig wedi derbyn y golau gwyrdd ar gyfer Canolfan Gofal Brys.

Byddwn hefyd yn eich annog i astudio'r cynigion yn ymgynghoriad Llywodraeth Cymru a allai arwain at newidiadau posibl i'n tirweddau. Gallwch ddarllen fy adroddiad llawn yma.

Ar waelod fy e-newyddion, rwyf wedi cynnwys manylion diwrnod cyngor ar gyllido rydw i’n ei gynnal yn y Trallwng yn gynnar y mis nesaf. Croeso cynnes i bawb.

A chofiwch, os oes gennych chi unrhyw adborth neu os oes angen unrhyw gyngor neu gefnogaeth arnoch ar y materion a godir yn y cylchlythyr hwn, neu ar unrhyw fater arall, cysylltwch â mi da chi trwy ffonio fy swyddfa ar 01686 610887 neu trwy e-bostio  russell.george@cynulliad.cymru

Pob hwyl

Russell

Russell George AC

Aelod Cynulliad dros Sir Drefaldwyn

 

 

Golau gwyrdd a gyfer Canolfan Gofal Brys yn Amwythig

Yn gynharach y mis hwn, cyhoeddwyd bod Matt Hancock AS, Ysgrifennydd Iechyd Llywodraeth y DU, wedi cadarnhau y byddai cynlluniau "Future Fit" yn bwrw ymlaen i adeiladu Canolfan Gofal Brys newydd yn Amwythig. Daw'r newyddion hyn ar ôl blynyddoedd o ddadlau ac o ymgyrchu dros wasanaethau ysbyty Swydd Amwythig.

Bydd hyn nawr yn golygu y bydd Ysbyty Brenhinol Amwythig yn troi’n Ganolfan Gofal Brys newydd ac y bydd Ysbyty'r Dywysoges Frenhinol yn Telford yn troi’n Ganolfan Gofal wedi'i Gynllunio, gyda chanolfan Gofal Brys 24 awr yn y ddau ysbyty.

Efallai y cofiwch chi, yn gynharach eleni, bod cynlluniau i drawsnewid gwasanaethau ysbyty i hanner miliwn o breswylwyr y Canolbarth, Swydd Amwythig a Telford wedi derbyn sêl bendith. Fodd bynnag, roedd Cyngor Telford a Wrekin wedi herio'r broses benderfynu a'r argymhellion. Roedd wedi cyfeirio'r mater yn ffurfiol i Ysgrifennydd Iechyd y DU, a ofynnodd wedyn i banel annibynnol ymchwilio i'r mater ymhellach cyn gwneud penderfyniad.

Rwy’n hynod falch bod Matt Hancock bellach wedi derbyn eu cyngor annibynnol y dylai "Future Fit" fwrw ymlaen â'r ganolfan gofal brys newydd i'w lleoli yn Amwythig, ochr yn ochr â gwella mathau eraill o ofal. Mae hyn yn fuddsoddiad enfawr o dros £300 miliwn mewn gofal critigol a brys o'r radd flaenaf sydd nawr yn cael ei fuddsoddi yn Amwythig.

Mae’n ddatblygiad cadarnhaol i ni yn y Canolbarth oherwydd nid yn unig y byddwn yn gweld gofal iechyd brys sy’n achub bywydau yn cael ei leoli yn Amwythig, gyda'r buddsoddiad mawr a ddaw yn ei sgil, ond byddwn hefyd yn gweld gwasanaeth dan arweiniad meddygon ymgynghorol ar gyfer menywod a phlant yn dychwelyd i Amwythig.
 
Bydd y gwasanaethau canlynol yn cael eu darparu yn Ysbyty Brenhinol Amwythig:

  • Adran Gofal Brys 24 awr
  • Uned Gofal Critigol
  • Uned Gofal Brys Symudol
  • Meddygaeth a llawfeddygaeth frys
  • Llawdriniaeth gymhleth wedi'i chynllunio
  • Gwasanaethau cleifion mewnol dan arweiniad meddygon ymgynghorol ar gyfer menywod a phlant

Bydd y gwasanaethau canlynol yn cael eu darparu yn Ysbyty'r Dywysoges Frenhinol yn Telford:

  • Llawdriniaeth cleifion mewnol wedi'i chynllunio
  • Llawdriniaeth cleifion allanol
  • Gwasanaethau cleifion mewnol y fron
  • Wardiau meddygol

Rwy’n credu ei bod yn bwysig hefyd i nodi bod y ddau ysbyty'n parhau i ddarparu gwasanaethau cleifion allanol a phrofion diagnostig i oedolion ac i blant yn ogystal â Chanolfan Gofal Brys 24 awr, Uned Arennol i Gleifion Allanol ac Uned dan arweiniad Bydwragedd.

Fodd bynnag, byddai'r newid yn golygu y bydd rhywfaint o ofal iechyd wedi'i gynllunio a  gofal dewisol yn cael ei ddarparu yn Telford, felly yn ystod y broses hon, mynegais y farn yn fy ymateb ymgynghori fy hun ei bod hefyd yn hanfodol, ochr yn ochr â'r ad-drefnu arfaethedig o wasanaethau yn Swydd Amwythig, bod rhywfaint o ofal wedi'i gynllunio'n cael ei ddarparu'n lleol yn ein hysbytai cymuned yn Llanidloes, y Drenewydd, y Trallwng a Machynlleth, i osgoi'r angen i deithio allan o'r sir i weld meddyg ymgynghorol. Byddaf yn awyddus i ddeall sut bydd Ymddiriedolaeth GIG Ysbytai Amwythig a Telford yn gweithio mewn partneriaeth â Bwrdd Iechyd Addysgu Powys i gyflawni hyn wrth symud ymlaen.

Rwy’n credu'n gryf y dylid darparu gwasanaethau'r GIG mor agos â phosibl i gartrefi pobl  ac rwyf wedi galw eisoes ar Lywodraeth Cymru i ddyrannu cyllid ychwanegol i Fwrdd Iechyd Addysgu Powys ar gyfer unedau mân anafiadau ac i ddatblygu Cronfa Datblygu Ysbytai Cymuned i annog defnydd arloesol o ysbytai cymuned ar draws ardaloedd gwledig. Byddaf hefyd yn disgwyl i Lywodraeth Cymru ail-edrych ar y cynnig hwn yn dilyn y newidiadau i ofal iechyd dros y ffin yn Swydd Amwythig. Fy marn i yw na ddylai cleifion deithio pellter mawr ar gyfer rhai llawdriniaethau gofal wedi'u cynllunio pan ellir darparu'r math hwnnw o ofal iechyd dewisol yn lleol, gan wneud ysbytai cymuned yn fwy cynaliadwy a sicrhau bod unrhyw faich economaidd, cymdeithasol a seicolegol o deithio'n bellach i gael gofal wedi'i gynllunio neu i ymweld â ffrindiau a theulu yn cael ei leihau.

Mae'r penderfyniad hwn yn garreg filltir sy'n nodi'r pwynt lle mae Ymddiriedolaeth Ysbytai Amwythig a Telford wedi dechrau wynebu eu heriau ac i wneud y diwygiadau angenrheidiol a fydd yn caniatáu iddi ddenu meddygon ymgynghorol a chlinigwyr o'r radd flaenaf. Rwyf wedi fy nghalonogi'n fawr gan y penderfyniad cychwynnol a fydd, rwy’n gobeithio, yn caniatáu gwaith adeiladu i ddechrau am Ganolfan Gofal Brys newydd ar safle Amwythig erbyn diwedd y flwyddyn nesaf (2020).

Yn olaf, hoffwn dalu teyrnged i'r ffordd y mae clinigwyr yn parhau i fwrw mlaen â'u gwaith gan wneud eu gorau glas i sicrhau'r safonau gofal iechyd gorau posibl er gwaethaf yr heriau y mae'r Ymddiriedolaeth wedi'u hwynebu yn ddiweddar. Rwy’n gwybod y bydd yr ymroddiad a'r ymrwymiad hwn i gleifion yn parhau.

 

Gwasanaethau Rheilffordd ar Lein y Cambrian

Y mis diwethaf, roeddwn wedi cyfeirio at lefelau annerbyniol o wasanaeth ar Lein y Cambrian a chefais y cyfle i fynd i'r afael â'r materion hyn gyda'r Prif Weinidog (gweler y clip fideo uchod) a Phrif Swyddog Gweithredol Trafnidiaeth Cymru.

Dros yr haf, gwelsom drenau’n cael eu canslo, trenau hwyr, diffyg staff, problemau signalau, trenau byr (dau gerbyd yn lle pedwar), gorlenwi a diffyg gwybodaeth o ansawdd i deithwyr pan fyddai trafferthion yn codi.
 
Cefais fy siomi gan ymateb di-hid y Prif Weinidog ond roeddwn yn falch fod Trafnidiaeth Cymru wedi cydnabod nad yw’r gwasanaethau ar Lein y Cambrian wedi bod yn ddigon da.

Maen nhw wedi addo i mi y byddan nhw’n gweithio'n agos â Network Rail i wella dibynadwyedd a pherfformiad dydd i ddydd Lein y Cambrian. Dywedwyd wrtha’i fod fflyd o drenau newydd sbon yn cael eu hadeiladu'n benodol ar gyfer Lein y Cambrian ac y cânt eu cyflwyno o 2022 ymlaen. Bydd y rhain yn darparu mwy o gapasiti i deithwyr ond fe fyddan nhw hefyd yn gallu cyflymu’n well gan ganiatáu i wasanaethau gadw at yr amserlen yn fwy dibynadwy.
 
Yn ogystal, mae tîm o fewn Network Rail wedi bod yn gweithio i ddatrys problem ysbeidiol gyda'r system signalau sydd hefyd wedi cyfrannu at oedi ar Lein y Cambrian yn ystod y misoedd diweddar.
 
Yn y tymor hirach, fe fyddan nhw’n cynyddu amlder gwasanaethau i un trên yr awr gydol y dydd ac yn gwneud gwelliannau i gyfleusterau yng ngorsaf Machynlleth yn 2021.
 
Fel Cadeirydd Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau, bûm hefyd ar ymweliad Pwyllgor â Depo Cynnal a Chadw Trafnidiaeth Cymru yng Nghaerdydd i drafod eu paratoadau ar gyfer cyfnod heriol yr hydref a'r gaeaf yn dilyn yr holl darfu difrifol a gafwyd y llynedd yn sgil Storm Callum, er mwyn cael sicrwydd na fydd yna darfu tebyg yn digwydd eto pan fydd y tywydd yn dirywio.

 

 

Cynigion i newid ein tirweddau
 

Y mis diwethaf, tynnais eich sylw at gynigion sydd wedi'u cynnwys yn y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol Drafft. Mae'r drafft hwn yn cynnwys cynigion ar gyfer datblygu gwynt ar raddfa fawr gan dargedu ardaloedd blaenoriaeth, fel y gwelir yn y map uchod.

Yr wythnos diwethaf, fe wnes i alw hefyd ar Lywodraeth Cymru i wneud datganiad er mwyn i Gynulliad Cymru allu craffu ar gynigion sydd wedi'u cynnwys yn y Fframwaith Drafft.

Rwyf wedi paratoi dogfen fanwl sy'n nodi'r materion yn glir, yn cyflwyno fy marn, ac yn rhoi manylion ar sut i ymateb i'r ymgynghoriad cyfredol sy'n dod i ben ar 1 Tachwedd. Byddwn yn eich annog i ddarllen y ddogfen ac i ymateb i'r ymgynghoriad. Gallwch weld fy nogfen gyngor yma

 

Llifogydd

Yng nghyfarfod mis Gorffennaf o Grŵp Cyswllt Clywedog ac Efyrnwy, sefydlwyd mai Asiantaeth yr Amgylchedd ac nid Cyfoeth Naturiol Cymru sy'n gyfrifol am dynnu i lawr ac o reoli peryglon llifogydd.
 
Darparwyd cytundeb am adolygiad tymor hir o dynnu i lawr ac adolygiad tymor byr o reoli'r gwaith hwn. O ran yr adolygiad yn y tymor byrrach, rwyf wedi dod i'r casgliad nad oes gan Asiantaeth yr Amgylchedd lawer o gapasiti. Felly, dydw i ddim yn credu y bydd yr adolygiad tymor byrrach yn darparu unrhyw newid arwyddocaol.

Fodd bynnag, rwy’n teimlo'n fwy cadarnhaol y gall yr adolygiad tymor hir ddarparu rhai newidiadau mwy cadarnhaol, er na chredaf y byddan nhw’n cael eu gwneud am rai blynyddoedd.

Bydd Cyfoeth Naturiol Cymru nawr yn cwrdd ag Asiantaeth yr Amgylchedd a Severn Trent Water i ddeall eu hymagwedd tuag at yr adolygiad tymor hirach a sut gallan nhw a’r Grŵp Cyswllt fwydo i'r adolygiad.

Rydw i wedi gwneud ymholiadau hefyd am y posibilrwydd o iawndal i dirfeddianwyr sydd wedi dioddef llifogydd ar eu tir.

 

Diweddariad: Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau

Yn ogystal â fy mhrif rôl fel Aelod Cynulliad dros Sir Drefaldwyn, mae gennyf hefyd y fraint o gadeirio Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau'r Cynulliad Cenedlaethol. Sefydlwyd y Pwyllgor i archwilio deddfwriaeth ac i ddwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif trwy graffu ar wariant a materion polisi ym meysydd datblygu economaidd; trafnidiaeth; seilwaith; cyflogaeth; sgiliau, ac ymchwil a datblygu, gan gynnwys technoleg a gwyddoniaeth.
 
Ar hyn o bryd, mae'r Pwyllgor yn cynnal nifer o ymholiadau. Roedd yr adroddiad diweddaraf a gyhoeddwyd yr wythnos diwethaf yn ymwneud â’r Seilwaith Gwefru Cerbydau Trydan. Gallwch ddarllen mwy trwy ddilyn y dolenni isod.

Datblygu Trafnidiaeth Cymru yn y Dyfodol

Mynediad i Fancio

Gwella Trafnidiaeth Gyhoeddus

Prynu Gorfodol

Seilwaith Gwefru Cerbydau Trydan Cymru

Rhwystrau sy'n Wynebu Cwmnïau Bach sy'n Adeiladu Cartrefi
 
Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol

Datgarboneiddio Trafnidiaeth

Caffael Cyhoeddus a'r Economi Sylfaenol

 

Glyn Davies AS, y Cynghorydd Sir Amanda Jenner, Ida Hughes a Russell George

Diolch i Ida Hughes

Cafwyd dathliad arbennig yn Neuadd Bentref Middletown ychydig wythnosau yn ôl i ddathlu gwasanaeth cymunedol Mrs Ida Hughes sydd wedi gwasanaethu ar y Cyngor Cymuned lleol ers 50 mlynedd, yn ogystal â gwasanaethu mewn nifer o sefydliadau lleol eraill.

Mae gennym gannoedd o gynghorwyr tref a chymuned sy'n gwirfoddoli eu hamser ledled y sir a dylid diolch iddyn nhw i gyd am eu gwaith caled, ond hoffwn ddweud diolch arbennig iawn i Ida.